หจ.นาดา ทราเวล แอนด์เซอร์วิส

หจ.นาดา ทราเวล แอนด์เซอร์วิส กิจการฮัจย์และอุมเราะห์ จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพิธีฮัจย์และอุมเราะห์

ข้อมูลธุรกิจ

  • ชื่อธุรกิจ: หจ.นาดา ทราเวล แอนด์เซอร์วิส
  • ประกอบกิจการ: กิจการฮัจย์และอุมเราะห์ จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพิธีฮัจย์และอุมเราะห์
  • จดทะเบียนเมื่อวันที่: 12/9/2562
  • จดทะเบียนด้วยทุน: 1,200,000 บาท
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0963562000661

ที่อยู่ธุรกิจ

  • 144/5 หมู่ที่ 7 ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000

ข้อมูลทางการเงิน

  • งบการเงิน
  • งบกำไร-ขาดทุน
  • ข้อมูลทางภาษี
  • รายงานทางบัญชี