หจ.นราธิป อาร์คิเทคท์ 1980

หจ.นราธิป อาร์คิเทคท์ 1980 ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย

ข้อมูลธุรกิจ

  • ชื่อธุรกิจ: หจ.นราธิป อาร์คิเทคท์ 1980
  • ประกอบกิจการ: ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
  • จดทะเบียนเมื่อวันที่: 12/13/2562
  • จดทะเบียนด้วยทุน: 1,000,000 บาท
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0463562001173

ที่อยู่ธุรกิจ

  • 130 หมู่ที่ 15 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110

ข้อมูลทางการเงิน

  • งบการเงิน
  • งบกำไร-ขาดทุน
  • ข้อมูลทางภาษี
  • รายงานทางบัญชี