หจ.ตันเซีย 2016

หจ.ตันเซีย 2016 ประกอบกิจการค้า ผัก ผลไม้ และพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด

ข้อมูลธุรกิจ

  • ชื่อธุรกิจ: หจ.ตันเซีย 2016
  • ประกอบกิจการ: ประกอบกิจการค้า ผัก ผลไม้ และพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด
  • จดทะเบียนเมื่อวันที่: 10/31/2562
  • จดทะเบียนด้วยทุน: 200,000 บาท
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0963559000272

ที่อยู่ธุรกิจ

  • 619/1 หมู่ที่ 1 ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110

ข้อมูลทางการเงิน

  • งบการเงิน
  • งบกำไร-ขาดทุน
  • ข้อมูลทางภาษี
  • รายงานทางบัญชี