หจ.ดลธร เดอะ ท็อป ซีเครท

หจ.ดลธร เดอะ ท็อป ซีเครท เป็นนายหน้าตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท

ข้อมูลธุรกิจ

  • ชื่อธุรกิจ: หจ.ดลธร เดอะ ท็อป ซีเครท
  • ประกอบกิจการ: เป็นนายหน้าตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท
  • จดทะเบียนเมื่อวันที่: 12/18/2562
  • จดทะเบียนด้วยทุน: 100,000 บาท
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0903562003511

ที่อยู่ธุรกิจ

  • 31 หมู่ที่ 3 ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220

ข้อมูลทางการเงิน

  • งบการเงิน
  • งบกำไร-ขาดทุน
  • ข้อมูลทางภาษี
  • รายงานทางบัญชี