บจ.ใบเฟิร์น แฟชั่นช็อป จำกัด

บจ.ใบเฟิร์น แฟชั่นช็อป จำกัด ประกอบกิจการจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปและเครื่องอุปโภคบริโภคโดยสื่ออิเล็คทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ข้อมูลธุรกิจ

  • ชื่อธุรกิจ: บจ.ใบเฟิร์น แฟชั่นช็อป จำกัด
  • ประกอบกิจการ: ประกอบกิจการจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปและเครื่องอุปโภคบริโภคโดยสื่ออิเล็คทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  • จดทะเบียนเมื่อวันที่: 12/19/2562
  • จดทะเบียนด้วยทุน: 1,000,000 บาท
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0405562005383

ที่อยู่ธุรกิจ

  • 555/28 หมู่บ้าน เดอะมอร์ ศรีจันทร์ หมู่ที่ 6 ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

ข้อมูลทางการเงิน

  • งบการเงิน
  • งบกำไร-ขาดทุน
  • ข้อมูลทางภาษี
  • รายงานทางบัญชี