บจ.เอ็น.เอ็ม.ซี.59 จำกัด

บจ.เอ็น.เอ็ม.ซี.59 จำกัด ประกอบกิจการค้า เนื้อสัตว์ เนื้อสัตว์แช่แข็ง เนื้่อไก่สด ไก่สดแช่แข็ง ไก่แปรรูป ชิ้นส่วนไก่

ข้อมูลธุรกิจ

  • ชื่อธุรกิจ: บจ.เอ็น.เอ็ม.ซี.59 จำกัด
  • ประกอบกิจการ: ประกอบกิจการค้า เนื้อสัตว์ เนื้อสัตว์แช่แข็ง เนื้่อไก่สด ไก่สดแช่แข็ง ไก่แปรรูป ชิ้นส่วนไก่
  • จดทะเบียนเมื่อวันที่: 10/11/2562
  • จดทะเบียนด้วยทุน: 1,000,000 บาท
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0965559000665

ที่อยู่ธุรกิจ

  • 16 ถนนบุษยพันธ์ ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120

ข้อมูลทางการเงิน

  • งบการเงิน
  • งบกำไร-ขาดทุน
  • ข้อมูลทางภาษี
  • รายงานทางบัญชี