บจ.เจมส์ วอทช์ อิมพอร์ท แอนด์ เอ๊กซ์พอร์ท จำกัด

บจ.เจมส์ วอทช์ อิมพอร์ท แอนด์ เอ๊กซ์พอร์ท จำกัด ประกอบกิจการจำหน่ายทุกประเภท โดยวิธีใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ข้อมูลธุรกิจ

  • ชื่อธุรกิจ: บจ.เจมส์ วอทช์ อิมพอร์ท แอนด์ เอ๊กซ์พอร์ท จำกัด
  • ประกอบกิจการ: ประกอบกิจการจำหน่ายทุกประเภท โดยวิธีใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
  • จดทะเบียนเมื่อวันที่: 12/9/2562
  • จดทะเบียนด้วยทุน: 1,000,000 บาท
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0305562008201

ที่อยู่ธุรกิจ

  • 757/46 หมู่ที่ 5 ต.ปรุใหญ่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

ข้อมูลทางการเงิน

  • งบการเงิน
  • งบกำไร-ขาดทุน
  • ข้อมูลทางภาษี
  • รายงานทางบัญชี