บจ.อัลฟา คอมพานีี เทรดดิ้ง จำกัด

บจ.อัลฟา คอมพานีี เทรดดิ้ง จำกัด จำหน่ายผลไม้ ส่ง-ปลีก ในประเทศและนอกประเทศ

ข้อมูลธุรกิจ

  • ชื่อธุรกิจ: บจ.อัลฟา คอมพานีี เทรดดิ้ง จำกัด
  • ประกอบกิจการ: จำหน่ายผลไม้ ส่ง-ปลีก ในประเทศและนอกประเทศ
  • จดทะเบียนเมื่อวันที่: 12/16/2562
  • จดทะเบียนด้วยทุน: 1,000,000 บาท
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0955562000760

ที่อยู่ธุรกิจ

  • 47/3 หมู่ที่ 7 ต.บาลอ อ.รามัน จ.ยะลา 95140

ข้อมูลทางการเงิน

  • งบการเงิน
  • งบกำไร-ขาดทุน
  • ข้อมูลทางภาษี
  • รายงานทางบัญชี