บจ.ศรีสมัย ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด

บจ.ศรีสมัย ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด ประกอบกิจการขายส่งและขายปลีก สินค้าอุปโภคบริโภค

ข้อมูลธุรกิจ

  • ชื่อธุรกิจ: บจ.ศรีสมัย ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด
  • ประกอบกิจการ: ประกอบกิจการขายส่งและขายปลีก สินค้าอุปโภคบริโภค
  • จดทะเบียนเมื่อวันที่: 12/6/2562
  • จดทะเบียนด้วยทุน: 3,000,000 บาท
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0965562000522

ที่อยู่ธุรกิจ

  • 24/2 ถนนจำรูญนรา ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000

ข้อมูลทางการเงิน

  • งบการเงิน
  • งบกำไร-ขาดทุน
  • ข้อมูลทางภาษี
  • รายงานทางบัญชี