บจ.มีพอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บจ.มีพอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประกอบกิจการค้าขายทางE-Maketplace

ข้อมูลธุรกิจ

  • ชื่อธุรกิจ: บจ.มีพอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  • ประกอบกิจการ: ประกอบกิจการค้าขายทางE-Maketplace
  • จดทะเบียนเมื่อวันที่: 12/12/2562
  • จดทะเบียนด้วยทุน: 1,000,000 บาท
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0925562001561

ที่อยู่ธุรกิจ

  • 44/1 หมู่ที่ 5 ต.ควนปริง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000

ข้อมูลทางการเงิน

  • งบการเงิน
  • งบกำไร-ขาดทุน
  • ข้อมูลทางภาษี
  • รายงานทางบัญชี