บจ.ซี แอล เอ็น (เบตง) จำกัด

บจ.ซี แอล เอ็น (เบตง) จำกัด ประกอบกิจการซื้อ ขาย สินค้าอุปโภค บริโภค และสินค้าเบ็ดเตล็ด ทุกชนิด

ข้อมูลธุรกิจ

  • ชื่อธุรกิจ: บจ.ซี แอล เอ็น (เบตง) จำกัด
  • ประกอบกิจการ: ประกอบกิจการซื้อ ขาย สินค้าอุปโภค บริโภค และสินค้าเบ็ดเตล็ด ทุกชนิด
  • จดทะเบียนเมื่อวันที่: 10/1/2562
  • จดทะเบียนด้วยทุน: 1,000,000 บาท
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0955561000511

ที่อยู่ธุรกิจ

  • 6 ถนนธรรมวิถี ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110

ข้อมูลทางการเงิน

  • งบการเงิน
  • งบกำไร-ขาดทุน
  • ข้อมูลทางภาษี
  • รายงานทางบัญชี