บจ.ซี.เอ.อะโกร จำกัด

บจ.ซี.เอ.อะโกร จำกัด ประกอบกิจการค้าสินค้าทางการเกษตร

ข้อมูลธุรกิจ

  • ชื่อธุรกิจ: บจ.ซี.เอ.อะโกร จำกัด
  • ประกอบกิจการ: ประกอบกิจการค้าสินค้าทางการเกษตร
  • จดทะเบียนเมื่อวันที่: 12/24/2562
  • จดทะเบียนด้วยทุน: 1,000,000 บาท
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0905562006679

ที่อยู่ธุรกิจ

  • 84/126 ถนนกาญจนวนิช ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250

ข้อมูลทางการเงิน

  • งบการเงิน
  • งบกำไร-ขาดทุน
  • ข้อมูลทางภาษี
  • รายงานทางบัญชี