บจ.กิลณัฐ คอนกรีต จำกัด

บจ.กิลณัฐ คอนกรีต จำกัด ประกอบกิจการโรงงานผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ

ข้อมูลธุรกิจ

  • ชื่อธุรกิจ: บจ.กิลณัฐ คอนกรีต จำกัด
  • ประกอบกิจการ: ประกอบกิจการโรงงานผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ
  • จดทะเบียนเมื่อวันที่: 12/23/2562
  • จดทะเบียนด้วยทุน: 2,000,000 บาท
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0915562000654

ที่อยู่ธุรกิจ

  • 4 ถนนวิเศษมยุรา ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000

ข้อมูลทางการเงิน

  • งบการเงิน
  • งบกำไร-ขาดทุน
  • ข้อมูลทางภาษี
  • รายงานทางบัญชี